O nás

Všetky naše služby spoločnosť poskytuje od roku 1996 prostredníctvom tímu kvalifikovaných účtovníčok, ktoré pracujú pod dohľadom licencovaného daňového poradcu a audítora Ing. Miroslava Bobockého
ďaňový poradca ev. č. 456/96, auditor SKAU č.827

Naša spoločnosť ABM AUDIT s.r.o., je audítorskou spoločnosťou. Evidenčné číslo licencie spoločnosti, vydanej Slovenskou komorou audítorov, oprávňujúcou na výkon činnosti : 000242

150

Viac spokojných klientov

24

Rokov skúsenosti

7

Kvalifikovaných zamestnancov

Naše služby

Audit

Táto služba je určená pre klientov, ktorý majú zákonom stanovenú povinnosť overiť účtovnú závierku spoločnosti audítorom a tiež pre tých klientov, ktorý chcú mať istotu o správnosti vedenia svojho účtovníctva a chcú čo najpresnejšie hodnotu svojich aktív a záväzkov k danému dátumu a v neposlednom rade poskytnúť ostatným subjektom nezávislý a verný obraz o účtovníctve celej spoločnosti.

Vedenie účtovníctva

Poskytujeme službu vedenie účtovníctva podľa platných slovenských predpisov. Vedenie účtovníctva vykonávame na základe zmluvy uzavretej s klientom.Pri poskytovaní tejto služby máte pridelenú účtovníčku, ktorá spracováva Vaše účtovníctvo a zároveň s Vami komunikuje.Vašou jedinou starosťou bude doručiť nám včas Váše účtovné doklady. Služba vedenie účtovníctva zahŕňa v sebe aj službu daňového poradcu, ktorý Vám bude k dispozícii za účelom zastupovania pri daňovej kontrole ako aj za účelom optimalizácie Vašich daňových odvodov v rámci zákonov platných v SR.

Spracovanie miezd

Pre naších klientov poskytujeme službu vedenie mzdovej a personálnej agendy v systéme MRP. Uvedená spolupráca prebieha na podobnom princípe ako vedenie účtovníctva to znamená na základe zmluvy s klientom. Pri poskytovaní tejto služby máte pridelenú účtovníčku, ktorá spracováva Vaše mzdové účtovníctvo a zároveň s Vami komunikuje.Vašou jedinou starosťou bude doručiť nám včas podklady od, ktoré potrebujem k výpočtu miezd.

Daňové poradenstvo

Komplexné služby v oblasti daňového poradenstva, od konzultácií až po zastupovanie pred správcom dane a daňový audit.

Časté otázky

Čo zahŕňa vedenie účtovníctva?

 • Priebežná vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • Spracovanie a podanie priznania k DPH prípadne podanie súhrnného výkazu
 • Nastavenie účtovných výstupov ( účtovných zostáv a reportov) podľa požiadaviek klienta
 • Priebežné účtovné a daňové poradenstvo
 • Vypracovanie daňového priznania vrátane príloh a jeho podanie na daňový úrad
 • Zostavenie účtovných závierky podľa slovenských zákonov
 • Zverejnenie účtovnej závierky v zbierke listín ( len pri právnických osobách)
 • Zastupovanie klienta pred správcom dane

Potrebujem účtovnú závierku overenú audítorom?

Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

 • Celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3
 • Čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav
 • Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30

Čo zahŕňa spracovanie miezd?

 • Vyhotovenie pracovnej zmluvy
 • Vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti
 • Vyhotovenie dohody o vykonaní práce
 • Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
 • Vyhotovenie výplatných listín
 • Vedenie mzdových listov
 • Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Vypracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • Vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • Realizovať podanie mesačných prehľadov a ročných hlásení k dani z príjmov zo závislej činnosti na príslušný Daňový úrad

Čo ponúka daňové poradenstvo?

 • Daňové poradenstvo podľa jednotlivých druhov daní pre právnické a fyzické osoby.
 • Odborné stanoviská na posúdenie daňových aspektov významných hospodárskych operácií.
 • Konzultácie o súvisiacich predpisoch v kombinácii s daňovými povinnosťami klienta.
 • Daňové plánovanie.
 • Daňový audit – podrobná dokladová kontrola účtovníctva a vyčíslenie základu dane.
 • Vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre právnické a fyzické osoby,dani z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň z nehnuteľností, atď
 • Zastupovanie pred správcom dane pri daňovom konaní (registrácie, podanie žiadostí, pomoc pri obhajobe pri daňovej kontrole a pod.)
 • Aplikácia medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia.
 • Služby v oblasti fúzií a akvizícií u domácich aj zahraničných klientov.
 • Vypracovanie kompletnej agendy pre vedenie daňových súdnych sporov.
 • Informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov.
 • Vybavovanie vrátenia DPH zahraničným osobám.

Kontakujte nás

Tel. číslo

+421 915 743 058