Spracovanie miezd

Vedenie mzdovej a personálnej agendy :

Pre naších klientov poskytujeme službu vedenie mzdovej a personálnej agendy v systéme MRP. Uvedená spolupráca prebieha na podobnom princípe ako vedenie účtovníctva to znamená na základe zmluvy s klientom. Pri poskytovaní tejto služby máte pridelenú účtovníčku, ktorá spracováva Vaše mzdové účtovníctvo a zároveň s Vami komunikuje.Vašou jedinou starosťou bude doručiť nám včas podklady od, ktoré potrebujem k výpočtu miezd.

Pri spracovaní miezd zamestnancov pre Vás zabezpečíme :

 • Vyhotovenie pracovnej zmluvy
 • Vyhotovenie dohody o pracovnej činnosti
 • Vyhotovenie dohody o vykonaní práce
 • Výpočet miezd podľa evidencie dochádzky
 • Vyhotovenie výplatných listín
 • Vedenie mzdových listov
 • Spracovanie mesačných výkazov do poisťovní
 • Vystavenie príkazu na úhradu miezd, poistného a zrazenej dane
 • Vystavenie potvrdenia o zdaniteľnej mzde
 • Ročné zúčtovanie zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
 • Vystavenie zápočtového listu
 • Vypracovanie štvrťročného prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • Vypracovanie ročného hlásenia o vyúčtovaní dane z príjmov FO zo závislej činnosti
 • Realizovať podanie mesačných prehľadov a ročných hlásení k dani z príjmov zo závislej činnosti na príslušný Daňový úrad