Audit

Uvedená služba je určená pre klientov, ktorý majú zákonom stanovenú povinnosť overiť účtovnú závierku spoločnosti audítorom a tiež pre tých klientov, ktorý chcú mať istotu o správnosti vedenia svojho účtovníctva a chcú čo najpresnejšie hodnotu svojich aktív a záväzkov k danému dátumu a v neposlednom rade poskytnúť ostatným subjektom nezávislý a verný obraz o účtovníctve celej spoločnosti.

Účtovné závierku overenú audítorom musí mať :

Riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku musí mať overenú audítorom účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné imanie a družstvo, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z týchto podmienok:

  • Celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3
  • Čistý obrat presiahol 2 000 000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav
  • Priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30

Účtovná jednotka, ktorá musí mať účtovnú závierku overenú audítorom podľa § 19, je povinná vyhotovovať výročnú správu, ktorej súlad s účtovnou závierkou zostavenou za to isté účtovné obdobie musí byť overený audítorom. Výročná správa je spracovaná v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a jej nedeliteľnou súčasťou je účtovná závierka spoločnosti.